Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Stormossen työskentelee toiminnan mahdollisimman pienen ympäristövaikutuksen eteen. Ympärisö- ja parannustyön johtamiseksi ja ohjaamiseksi Stormossen on sertifioinut toiminnan kansainvälisten standardien mukaan. Käytössä ovat ISO 14001 (ympäristö), ISO 9001 (laatu) ja ISO 45001 (terveys ja turvallisuus).

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2024

 1. Jätteenkäsittelymme tulee olla tehokasta ja taloudellista ja meidän tulee jatkuvasti pyrkiä hyötykäytön lisäämiseen

  1. Vuonna 2024 vähintään 45 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina. Pitkän aikavälin tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2025 ja vähintään 65 % vuonna 2030.
  2. Tuotettu biokaasu korvaa fossiilisia polttoaineita. Vuonna 2024 jalostetaan vähintään 2,45 miljoonaa Nm3 biokaasua liikennekaasuksi.
  3. Biokaasulaitoksessa tuotetun mädätysjäämän käsittelylle laaditaan pitkän aikavälin kestävä suunnitelma.
  4. Tehokas hallinto.
   a) Taloudellinen tulos on sellaisella tasolla, että korvaavat investoinnit ja peruskorjaukset voidaan rahoittaa kassavaroilla/toteuttaa tulorahoituksella. Rahoitustuloksen tulee olla vähintään 1,395 milj. euroa vuonna 2024.

  Jätteenkäsittelymme aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee vähentyä – Vuonna 2030 Stormossenin toiminnan tulee olla hiilidioksidineutraalia

  1. Prosessivesien puhdistuslaitosta käytetään ja hoidetaan niin, että saavutetaan paras mahdollinen puhdistustulos. Jätevesiverkoston kokonaistyppikuormitus on korkeintaan 10 tonnia kuukaudessa.
  2. Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
  3. Toiminnan hiilijalanjälkeä seurataan säännöllisesti ja selvitämme mahdollisuuksia hyödyntää ja kierrättää hiilidioksidia biokaasun jalostuksesta. Vuonna 2024 hiilijalanjäljen tulee olla alemmalla tasolla kuin vuoden 2021 jalanjälki.

  Palvelumuotojamme kehittämällä pyrimme vähentämään jätteenkäsittelyn ympäristökuormitusta

  1. Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 2024 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan arvosanaa 8,7. Mittaamme myös asiakkaiden mielipiteitä Stormossenista työnantajana, NPS.
  2. Hyötykäyttöasemien kävijämäärä lisätään yli 115 000 käyntiin vuositasolla.
   a) Vuonna 2024 neljä hyötykäyttöasemaa tehdään autonomisiksi.
   b) Hyötykäyttöasemilla materiaalien kierrätysaste on vähintään 58 %.

  Työympäristömme tulee olla turvallinen ja viihtyisä

  1. Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot raportoidaan.
  2. Pyrkimyksemme on, että työpaikka on turvallinen ja varma eikä työtapaturmia tapahdu. Johto suorittaa säännöllisesti Safety Walks:eja, vähintään 25 kpl.
  3. Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti. Esihenkilöt järjestävät vähintään yhden työsuojelutilaisuuden vuodessa oman osastonsa henkilöstön kanssa. Työsuojelu järjestää vähintään yhden työsuojelutilaisuuden vuodessa henkilökunnalle.
  4. Sairauspoissaolojen määrä on henkilötyövuotta kohden korkeintaan 6 päivää.
  5. Ylläpidämme henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 2023 koulutuspäivien määrä henkilötyövuotta kohden on 4.
  6. Vahvistamme arvojen mukaista yrityskulttuuria. Toimimme yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteishengen lisäämiseksi työpaikalla.