Vedenpuhdistus

Stormossenin ympäristövaikutusta seurataan suotovesi-, pintavesi- ja pohjavesinäytteiden avulla. Tämän lisäksi puhdistamojen toimintaa seurataan viikoittaisella näytteenotolla ja analyyseilla.

Pohjavesi ja pintavesi

Pohjavesistä ja pintavesistä otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa.

Jätevesi

Stormossenin jätevesi koostuu mädätyslaitoksen rejektivedestä, sakokaivolietteestä ja salaojavedestä. Jätevesi esipuhdistetaan Stormossenin prosessivedenpuhdistamossa, josta se pumpataan edelleen viemäriverkostoon ja sieltä Påttin puhdistamolle.

Vuoden 2023 jäteveden määrä oli 99 673 m3. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Prosessivedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD71 189
Fosfori111
Ammoniumtyppi468
Kiintoaine5 708
ULOSmg/lTavoitearvo (mg/l)
BOD7357330
Fosfori3415
Ammoniumtyppi6650
Kiintoaine1 825450

Suotovesi

Stormossenin kaatopaikan suotovesi ja käsittelykenttien pintavedet johdetaan suotovedenpuhdistamoon, jossa vedestä puhdistetaan mm. kiinteät aineet, BOD7, COD, fosfori, typpi ja ammoniumtyppi. Vuonna 2023 puhdistamo käsitteli 92 588 m3 vesiä kaatopaikoilta ja käsittelykentiltä.

Vedestä otetaan näytteet ennen sen johtamista puhdistamoon sekä puhdistuksen jälkeen ennen veden johtamista luontoon.

Puhdistamo on toiminut hyvin vuoden aikana. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Suotovedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD718,9
Fosfori1,1
Ammoniumtyppi19,9
Kiintoaine79,4
ULOSmg/lRaja-arvo (mg/l)
BOD70,6520
Fosfori0,041
Ammoniumtyppi0,9070
Kiintoaine79

Pohja- ja pintaveden laadun tarkkailun näytteenottopisteet:

Kartan pisteet:

1 Kaasuntankkausasema
2 Prosessivedenpuhdistamo
3 Ajoneuvovaaka
4 Kaasunkäsittely
5 Hyötykäyttöasema
6 Kuivauslaitos
6a Tunneli
7 Elektroniikkavastaanotto
8 Mekaaninen käsittely
8a Sähköpääkeskus
8b Muuntaja
8c Kaasumoottori
8d Biologinen käsittely
9 Toimisto
10 Puhdistamon suotuvesi
11 Sähkökeskus
12 Revisol Vaasa
13 Revisol Vaasa
14 Westenergy