Kehityshankkeet

Boost Nordic Biogas

Boost Nordic Biogas -hankkeen tavoitteena on parantaa alueen biokaasuntuotannon taloudellista kantokykyä, parantaa sen tehokkuutta ja helpottaa uusien laitosten rakentamista. Hanke tehdään yhteistyönä, jonka osapuolia ovat Stormossen ja Yrkeshögskolan Novia Suomesta, Sveriges Lantbruksuniversitet ja BioFuel Region Ruotsista sekä SINTEF Narvik Norjasta. Projektiryhmä tekee yhteistyötä Aurora-alueen biokaasuntuottajien kanssa. Osallistuvat tutkijat myös analysoivat mädätysjäämätuotteita ja tutkimme, millainen vastaanotto näillä tuotteilla on markkinoilla.

Projektiaika on 2023-2025 ja projektibudjetti on kokonaisuudessaan 1.7 miljoonaa euroa. Projektin rahoittajina toimivat Interreg Auroran lisäksi Region Västerbotten, Region Västernorrland, Lapplands förbund, Nordland Fylkeskommune, Troms & Finnmark Fylkeskommune, Rå Biopark, biokaasulaitokset Alviksgården, Boden kommun, Skellefteå kommun, LUMIRE, Vakin, Norrmejerier ja HEMAB.

Best Ace

Best Ace -hankkeessa kehitetään biokaasulle uusia markkinoita. Hanke tähtää uuden infraverkoston luomiseen maakaasulle ja biometaanin käytön tehostamiseen pitkänmatkan kuljetuksissa ja laivaliikenteessä. Projektiaika on10/2022 – 09/2024. Hanketta johtaa Energikontor Sydost Ruotsissa. Stormossenin lisäksi hankkeeseen osallistuu neljä organisaatiota Pohjanmeren ympäristössä Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Projektiryhmä selvittelee avaintekijöitä, jotka ovat tärkeitä uuden kysynnän kehittämiselle ja uusien toimijoiden innostamiselle, jotta biokaasun osuus uusilla markkinoilla kasvaisi. Kokonaisbudjetti on 340 000€ ja rahoitus on osittain EU:sta. Tämän ulkoisen linkin kautta voit lukea lisää hankkeesta (englanniksi).

BioDigi

Tulevaisuudessa saatamme käyttää biopohjaisia jäte- ja sivutuotteita maataloudessa esimerkiksi maanparannukseen ja kasvisairauksien torjunnassa. BioDigi -hankkeessa haetaan edullisia ja kestäviä digitalisia keinoja pitkäkestoiseen hiilensidontaan. Projektia johtaa Oulun Yliopisto yhteistyössä Stormossenin, Luonnonvarakeskuksen (Luke), Vaasan yliopiston, Kiertokaari Oy:n ja Österbottens svenska producentförbund r.f.:n (ÖSP) kanssa. Projektiaika on 1.3.2022 – 31.10.2024 ja sen rahoittaa kokonaisuudessa (861 249€) Maa- ja Metsätalousministeriö.

Jäteanalyysi

Vuoden aikana tehdään niin kutsuttuja jäteanalyysejä. Analyysien tavoitteena on muodostaa kuva siitä, miten biojätteen ja poltettavan jätteen lajittelu Stormossenin toiminta-alueen kotitalouksissa toimii. Jäteanalyysissä otetaan näytteitä omakotitalojen ja taloyhtiöiden biojätteestä ja sekajätteestä sekä yritysten biojätteestä.

Asiakaskysely

Joka toinen vuosi tehdään Stormossenin omistajakuntien asukkaille suunnattu asiakaskysely. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Stormossenin toiminnasta ja palveluista yleensä sekä motivaatiosta parempaan lajitteluun. Syksyllä 2022 tehtiin edellinen asiakaskysely ja seuraava tehdään syksyllä 2024.