Indikaattorit

Biokaasu ja kaatopaikkakaasu

Bioreaktori 1:ssä mädätettiin vuoden aikana 12 673 tonnia puhdistamolietettä, 1 666 tonnia rasvoja ja 1 296 m3 lietettä omista jätevedenpuhdistamoista. Näistä tuotettiin 915 056 Nm3 biokaasua.

Bioreaktori 2:ssa mädätettiin kauden aikana 15 976 tonnia biologista jätettä, josta tuotettiin 1 469 567 Nm3 biokaasua.

Vanhan kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmä valmistui kesällä 2007. Vuonna 2023 Stormossenin lämpökeskus käytti noin 69 600 Nm3 kaatopaikkakaasua lämmöntuotantoon prosessia varten.

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

Haju, melu ja haittaeläimet

Stormossen on talven aikana 2023-2024 kartoittanut biokaasulaitoksen hajupäästöjä. Mittauksia on tehty kuudesti ja kaikki tulokset ovat alittaneet ympäristöluvan raja-arvot.

Jyrsijöiden torjunnan hoitaa ulkopuolinen yritys.

Stormossenilla on Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiirin lupa torjua haittaa aiheuttavia lintuja.

Sähkön- veden- ja polttoaineenkulutus

Vuonna 2023 jätekeskus kulutti sähköä 2,84 GWh, josta 2,72 GWh ostattiin Vaasan Sähköltä ja loput tuotettiin omalla kaasumoottorilla.

Jätekeskus kulutti 8 800 m3 kunnallista vesijohtovettä ja 44 754 m3 louhoksen vettä vuoden aikana.

Sähkönkulutus (MWh)