Taloudellinen vastuu

Stormossenin toimintaperiaatteena on huolehtia kustannustehokkaasta jätteenkäsittelystä hyvällä palvelutasolla, joka ottaa kestävän kehityksen huomioon. Taloudelliset tavoitteet ovat

 1. hyvän maksuvalmiuden varmistaminen
  maksukyvyn säilyttämiseksi kaikissa tilanteissa
 2. riittävän tulostason ylläpitäminen
  jotta korvausinvestoinnit ja peruskorjaukset pystytään toteuttamaan tulorahoituksella/rahoittamaan kassavaroilla
 3. velkaantumisasteen asteittainen alentaminen
  kevenevä pääomarakenne mahdollistaa investointeja tulevaisuudessa

Investoinneissa, hankinnoissa ja ostoissa huomioimme ympäristö- ja työympäristönäkökohdat mahdollisimman laajasti.

Jätelainsäädäntö rakentuu periaatteelle, että jätteen tuottaja maksaa jätteenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset. Poikkeuksen muodostavat sellaisten tuotteiden jätekustannukset, jotka kuuluvat tuottajavastuun piiriin (keräyspaperi, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkaromu, autonrenkaat, romuautot sekä paristot ja akut). Verovaroja ei saa käyttää jätehuollon rahoittamiseen.

Jätemaksut

Käsittelymaksut ja muut tulot

Stormossen perii maksun kotitalouksien jätteiden käsittelystä. 1.1.2023 alkaen Stormossen laskuttaa suoraan kotitalouksia sekajätteen käsittelymaksun. Kuljetusyhtiöt laskuttavat kotitalouksia sekajätteen kuljetuksesta. Stormossenin toiminta-alueella kiinteistön omistajan järjestämä jätteenkuljetus koskee sekajätettä, mikä tarkoittaa, että Stormossen ei voi vaikuttaa jätekuljetusten hinnoitteluun.

Stormossen soveltaa yhdyskuntajätteen osalta ns. ohjaavaa taksaa, joka tarkoittaa, että poltettavan jätteen käsittelymaksulla katetaan osan biojätteen käsittelykuluista. Ohjaavan taksan tavoitteena on motivoida kotitalouksia, julkista sektoria ja yrityksiä yhä suurimassa määrin lajittelemaan biojätettä syntypaikalla. Kasvava biojätteen määrä kasvattaa materiaalihyödyntämisen osuutta, jolla on parempi etusija jätehierarkiassa.

Pakkaus- ja biojätteiden sekä monilokerojätteiden kuljetukset alkoivat kunnan järjestäminä vuoden 2023 aikana. Stormossen hoitaa pakkausjätteiden (lasi, metalli, kartonki, muovi) sekä kuluttajaparistojen keräyksen 1.7.2023 alkaen vähintään viiden asunnon kiinteistöissä, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa ja vapaaehtoisena palveluna 1-4 asunnon kiinteistöissä. Myös monilokeroastiat (muovi, kartonki, biojäte, metalli) siirtyivät kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2023.

Vähintään viiden asunnon kiinteistöissä sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa biojätteen kuljetus muuttui kunnan järjestämäksi 19.7.2023. 1-4 asunnon kiinteistöissä biojätteen lajittelu tuli pakolliseksi suurimmassa osassa toimialeen kiinteistöissä 1.10.2023.

Stormossen vastaanottaa myös alueen kaupan, teollisuuden, rakennus- ja muiden yritysten jätettä lain sallimissa rajoissa. Lisäksi öljyisiä maita otetaan vastaan ja käsitellään jätekeskuksen alueella. Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto on maksullista.

Stormossen myy jätteenkäsittelypalveluita myös muille kunnallisille jäteyhtiöille. Palvelut koostuvat biojätteen käsittelystä ja poltettavan jätteen välittämisestä edelleen Westenergyn jätteenpolttolaitokseen. Palveluiden myynti yrityksille ja muille jäteyhtiöille tarjoaa suurtuotannon etuja ja synergiavaikutuksia, jotka koituvat kaikkien asiakkaiden hyödyksi.

Stormossen saa tuloja näiden tuotteiden myynnistä:

 • liikennekaasu
 • sähkön myynti
 • hyötykäyttöön menevä metalliromu
 • energian tuotantoon menevä puujäte

Palveluiden myynti koostuu mm. tuottajayhteisöjen maksamista korvauksista.

Vuonna 2017 alkanut biokaasun jalostaminen liikennekaasuksi tulee lähivuosina kasvattamaan myytyjen tuotteiden osuutta liikevaihdosta kaasuautojenajoneuvojen yleistymisen myötä. Tankkausten lukumäärä julkisella kaasuntankkausasemalla kasvoi vajaa 63% vuonna 2022 verrattuna vuoden takaiseen. Liikennekaasun kasvavan myynnin avulla biojätteen ja lietteen käsittelymaksuja voidaan jatkossa pitää maltillisella tasolla. Liikennekaasu myydään BIG-Biokaasu brändillä.

Kerätyt jätemaksut (15,1 milj. €)

Kerättyjen jätemaksujen käyttö

Ekomaksut

Ekomaksupalvelut käsittävät mm.

 • hyötykäyttöasemat ja ekopisteet
 • keräyskampanjat
 • vaarallisten jätteiden sekä hyötyjätteiden vastaanoton, varastoinnin, kuljetuksen ja hyödyntämisen
 • tiedotuksen ja neuvonnan
 • jätehuollon ylläpidon ja kehittämisen
 • jätelautakunnan kustannukset

Vuonna 2018 käynnistyi erityiskampanja, jossa kotitalouksille jaellaan biopaperipusseja. Kampanjan tavoitteena on kannustaa ihmisiä biojätteen lajitteluun sekä kasvattaa biojätteen määrää. Kampanja jatkuu edelleen toistaiseksi.

Hyötykäyttöasemien kävijämäärä oli lähes edellisen vuoden tasoa, yhteensä rekisteröitiin yli 108 000 käyntiä. Vikbyn hyötykäyttöasema muutettiin autonomiseksi, eli miehittämättömäksi asemaksi (Maksamaan hyötykäyttöasema on toiminut autonomisena vuodesta 2022) ja Sulvan hyötykäyttöasema suljettiin 30.9.2023.

Ekomaksupalvelut rahoitetaan

 • ekomaksuilla
 • hyötykäyttöasemien vastaanotto-, käsittely- ja erillispalvelumaksuilla
 • kotitalouksilta vastaanotettujen hyötyjätteiden myyntituloilla
 • tuottajayhteisöiltä saatavilla korvauksilla

Ekomaksut peritään kotitalouksilta (vakituisista sekä vapaa-ajan asunnoista) ja julkiselta palvelusektorilta.

Ekomaksupalvelujen tuotot 2023: 4 132 254 € (alv 0 %)

Ekomaksupalvelujen kulut 2023: 4 682 773 € (alv 0 %)